JIRRA
 • Program určený majitelům a správcům všech bytových i nebytových prostor

 • Podvojné účetnictví a daňová evidence

 • Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů

 • Software pro veterinární lékaře, praxe a ordinace

 • Program pro všechny organizace, které zajišťují pečovatelskou službu

 • Správa dárců, nadací, firem, úřadů, fyzických a právnických osob

 • Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

 • Farářova pravá ruka. Správa shromáždění a sborů; Kázání; Pošta; Diář

Korespondenční správa nemovitostí

V rámci rozšíření služeb nabízí naše společnost novou službu korespondenční správu nemovitostí.

Korespondenční správa je zaměřena především na společenství vlastníků jednotek (SVJ), ale mohou ji využívat i vlastníci nemovitostí, kteří musí provádět vyúčtování služeb pronajatých bytových i nebytových prostor.

Korespondenční správa nemovitostí je založena spolupráci správcovské firmy a  vlastníků(nebo zástupce SVJ) nemovitostí. Hlavním rozdílem od klasické správy je to že si vlastník zajišťuje určité činnosti samostatně zejména se jedná o  zajišťování oprav, případně havárií, komunikace s dodavateli, platby faktur.

Cena za korespondenční správu nemovitostí závisí na množství zpracovávaných služeb a úkonů korespondenční správy. Cena je kalkulována za jednotku a měsíc .  Konkrétní cenový návrh Vám zpracujeme na požádání.

Korespondenční správu lze rozdělit do následujících částí

1, Evidence 

 • evidence bytových i nebytových jednotek,
 • evidence počtu bydlících osob
 • zpracování pasportů jednotek
 • měsíční zálohy na služby, včetně pravidelné aktualizace změn, např. úprava záloh počtu osob změna vlastníků
 • komunikace se  SIPO v plném rozsahu např.hlášení změn, evidence plateb,atp.
 • evidenční listy majitelů jednotek
 • evidence nákladů na služby včetně odečtů měřidel na základě podkladů od majitele
 • upozornění na nutnost provedení revize, případně cejchování
 • evidence nákladů na opravy

2, Vyúčtování služeb spojených s bydlením

 • provedení vyúčtování služeb na základě nákladových faktur
 • vyhotovení dopisů o výsledku vyúčtování pro vlastníky i nájemníky
 • převedení výsledku vyúčtován do knihy pohledávek
 • úprava záloh na služby dle výsledku vyúčtování
 • přehled nákladů a jejich rozúčtování

3, Evidence závazků a pohledávek

 • pravidelná evidence předpisů a plateb od vlastníků
 • výpisy z kont jednotlivých vlastníků
 • přehled závazků a pohledávek  pro výbor SVJ
 • zaslání upomínek jednotlivým vlastníkům  

4, Vedení podvojného účetnictví

 • zpracování účetní závěrky, rozvaha výsledovka
 • pohyby na jednotlivých účtech – obratová předvaha 
 • vedení účetnictví dle platné legislativy
 • podrobná evidence fondu oprav